Đang Thực Hiện

.NET C# Fixes

I need to get fixed small fixed in c# [url removed, login to view] application. Project includes [url removed, login to view] Webforms with MVC2 Architecture. Please bid with confidence.

Kỹ năng: eCommerce, HTML, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: net webforms, asp webforms, architecture small design, net mvc2, net architecture, shopping website net, asp net small project, application project net, fixes net, mvc2, small application asp, net project shopping, asp net small application, net application small, small application asp net, small application project net, shopping project net, small website fixes, shopping architecture, mvc2 net, shopping project asp net, shopping asp net, aruba asp net mvc, ado net mvc, net small project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1675574

Đã trao cho:

talhaamin

see PMB for details

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
4.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

kultech

I can done. Please check PM and my review.

$40 USD trong 1 ngày
(26 Đánh Giá)
4.3