Đã hoàn thành

Web Application Update with User Control

Modify and existinf Web application adding the following features:

1 - USER CONTROL: Possibility to set GRoup of users and definity the scope of action of each one

2 - FILE DOWNLOAD: Possibility to download the DB with all the datain CSV or XLS format

Kỹ năng: SQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: web-application, Web Application, design web application, update sql file, control design, csv update, xls web, sql file csv, download website csv, web design update, web csv, csv web, download csv file website, sql csv update, website web application, sql update, download file sql, application format, application download, sql web, website xls, download file csv, download application, web xls, application control

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Sao Paulo, Italy

Mã Dự Án: #1022093

Đã trao cho:

MMaghawry

Let's start.

$30 USD trong 1 ngày
(39 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

bazzara

hii,, let get started..

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0