Đã Đóng

Record TV Show (Monday at 8pm ET) as Video File TOMORROW

Record episode of Humanly Impossible on National Geographic Channel on Monday, at 8pm ET as a video file suitable for editing and upload to website.

Kỹ năng: Dịch vụ video, Thiết kế trang web

Xem thêm: 8pm, video record, tv show, et, episode, video channel, record show, upload file website, channel design, upload video channel, channel website, monday, tomorrow, video website design upload, record website design, record upload video website, record upload, sample show budget, logo design fringe show, joomla templates show websites, job writing show, french translation show, drupal show site, design upload file website, copyright show

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1052811

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

kun01

Check my message in your inbox for details.

$50 USD trong 4 ngày
(17 Đánh Giá)
4.7
tnug

check your pm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0