Đã Đóng

Viết Code PHP cho website wordpress -- 4

Tôi đang xây dựng một website wordpress đọc truyện và tôi cần 3 đoạn code như sau

Thuộc truyện

Show chapters

Dropdown

Tương tự 3 đoạn code như trong video này: [login to view URL]

Skills Required

Kĩ năng: Thiết kế trang web, PHP, Thử nghiệm trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Phuoc Long, Vietnam

ID dự án: #30368229

4 freelancer chào giá trung bình$28 cho công việc này

aamiranwar33

Hi there,I LIKE THAT YOUR WEBSITE REQUIREMENTS !! I am very professional about wordpress and do it all work according to your requirements i have checked your requirements i have +4 year experience about [login to view URL] w Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(13 Nhận xét)
5.0
gryndanya

Hello I'M EXPERT I have read your description and I am so interested in your project. Confident in your project and I can finish it clearly on time. Working with me, you will have a good experience and a good friend a Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
2.6
Thixproit

Hi, I have 12 years experience in Single Vendor & Multi Vendor website and Mobile apps and I have read your project Details and i have understand what you want We are a team of Website & Mobile application developers. Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
2.1
wpdeveloper01

Hello Savvas, I have seen that you want a WordPress developer to design a personal WordPress website for you. I have understood that website would be updated or monthly or weekly basis and will host bio. I am Mudaser Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
0.4