Viết Code PHP cho website wordpress -- 4

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi đang xây dựng một website wordpress đọc truyện và tôi cần 3 đoạn code như sau

Thuộc truyện

Show chapters

Dropdown

Tương tự 3 đoạn code như trong video này: [login to view URL]

Skills Required

Thiết kế trang web PHP Thử nghiệm trang web

ID dự án: #30368229

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$28 cho công việc này

gryndanya

Hello I'M EXPERT I have read your description and I am so interested in your project. Confident in your project and I can finish it clearly on time. Working with me, you will have a good experience and a good friend a Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
2.6
wpdeveloper01

Hello Savvas, I have seen that you want a WordPress developer to design a personal WordPress website for you. I have understood that website would be updated or monthly or weekly basis and will host bio. I am Mudaser Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
0.4