Đã Đóng

Design me a user centric website on Wordpress

A Digital Marketing company looking for an experienced, creative website/UX designer who also understands CRO, strategic UX design and landing pages.

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Giao diện người dùng/IA, WordPress, Digital Marketing, Trang đích, UX / User Experience

About the Client:
( 0 nhận xét ) Paddington, Australia

ID dự án: #32663370

122 freelancer chào giá trung bình$3641 cho công việc này

(394 Nhận xét)
9.5
(1236 Nhận xét)
10.0
(528 Nhận xét)
9.1
(181 Nhận xét)
9.0
(684 Nhận xét)
9.1
(480 Nhận xét)
9.1
(530 Nhận xét)
9.3
(940 Nhận xét)
9.4
(383 Nhận xét)
8.9
(347 Nhận xét)
9.4
(273 Nhận xét)
9.2
(765 Nhận xét)
9.7
(440 Nhận xét)
8.9
(86 Nhận xét)
8.8
(316 Nhận xét)
8.5
(597 Nhận xét)
8.7
(173 Nhận xét)
8.8
(166 Nhận xét)
8.7
(470 Nhận xét)
8.7
(199 Nhận xét)
8.4