Thêm responsive bằng bootstrap5 cho website

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần tìm một người sửa lại giao diện website của mình sử dụng bootstrap5 cho 4-6 layout của web mình và có sử dụng responsive để hiển thị thông tin của web ở nhiều thiết bị khác nhau.

Thời gian tối đa là 3 ngày

Thiết kế trang web CSS Thiết kế đồ họa Illustrator

ID dự án: #37430780

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

BraveBoyMJHNahid

Hello! I'm ready to revamp your website interface using Bootstrap 5 for 4-6 layouts. My focus will be on responsive design, ensuring optimal display across various devices. I'm committed to delivering quality work with Thêm

$20 USD trong 3 ngày
(21 Nhận xét)
4.6
syedraza21295

Hello there! My name is Syed, and I am a versatile Full Stack Developer with extensive experience in multiple domains. I specialize in WordPress, PHP, Laravel, React and SEO. I understand that you need someone to s\u2 Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.1
muhammadnadeemra

I understand that you are looking for someone to sift through your website's bootstrap5 code and modify it to work with 4-6 layouts while using responsive design to display information on different devices. With my exp Thêm

$15 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
3.0
muzamilbhundi

Tôi là một nhà phát triển trang web có kinh nghiệm. Tôi hoàn toàn phù hợp cho việc này vì tôi có thể sửa đổi giao diện trang web của bạn bằng bootstrap5. Tôi sẽ phát triển một trang web đáp ứng trong vòng ba ngày. Vui Thêm

$11 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
Mdrop

Xin chào! Tôi là Silvanus, một nhà phát triển full-stack giàu kinh nghiệm với nền tảng vững chắc về cả công nghệ giao diện người dùng và phụ trợ. Tôi mang đến nhiều kiến thức chuyên môn trong việc phát triển ứng dụng Thêm

$15 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0