Đóng

[url removed, login to view]

Dự án này đã được trao cho SOFTWAREALLIANCE với giá $1000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Seeking to build a site with software capabilites to allow users to design their own t-shirts. Will need to clone cafepress, spreadshirt,designashirt.com.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online