Đã Đóng

MySpace Captcha Bypass

I need a way to bypass the myspace captcha, which can be seen here: [url removed, login to view]

I need either a commandline program that can do it, or an explanation of how to do it. If your method is to actually read the image, then you must provide the program to do it. If you're using a workaround, then an explanation is good enough.

Kỹ năng: Kĩ thuật, Đào tạo, Màn hình Windows

Xem thêm: myspace . com, myspace captcha workaround, byspass myspace, myspacecom bypass sites, image captcha, captcha image, bypass, program read image, captcha workaround, aspx using, image security using, Windows image, read aspx, image security, windows captcha bypass, image aspx, captcha bypass method, can captcha, myspace com, captcha can, program method, captcha image bypass, security myspace captcha, read captcha image, program good

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dallas, United States

Mã Dự Án: #55269