Đã Đóng

Storage, SAN Switch, VMware all fatures install

HP, IBM, Cisco UCS Blade, Brocade, Cisco MDS SAN switch, NetApp FAS/E Series, EMC VNX, VNXe, DataDomain, Recoverpoint Appliance/for VM, VMware vSphere, SRM installation.

Kĩ năng: Cài đặt, Microsoft, Storage Area Networks, VMware, Windows Server

Địa điểm:

Xem nhiều hơn: EMC storage, SAN and NAS, storage vmware emc, san emc vmware, install hp windows 8, emc storage vmware, storage san, vmware zabbix install, centos vmware linux install, vmware linux install, vmware server install linux, vmware ubuntu install , vmware esx install openvpn, vmware centos install trac, curriculum vitae storage architect san emc, vmware server install setup

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Turkey

ID dự án: #15148394