HPLC TROUBLE SHOOOTING

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

I am in need of an experienced HPLC troubleshooter who can help me diagnose and resolve pressure problems with my preparative HPLC system.

Ideal Skills and Experience:

- Expertise in HPLC troubleshooting, particularly with pressure issues

- Strong understanding of preparative HPLC systems

- Advanced knowledge and experience in HPLC troubleshooting techniques

- Ability to identify and resolve complex HPLC system issues

- Excellent communication skills to explain troubleshooting steps and recommendations to an advanced level HPLC user.

Màn hình Windows Linux DevOps Amazon Web Services

ID dự án: #36690065

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình ₹250/giờ cho công việc này

roysiya090

Hi there! I am sure you are looking for an experienced HPLC troubleshooter who can help you diagnose and resolve pressure problems with your preparative HPLC system. If so, then I am the perfect person for the job! My Thêm

₹250 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0