Đã Đóng

windows software..

I need the expert person to build windows software.. Details will be discussed.

Kĩ năng: Màn hình Windows, Kiến trúc phần mềm, .NET, Lập trình C#, Python

Về khách hàng:
( 613 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34040456