Đang Thực Hiện

157437 Simple WordPress Blog Plug Ins

Would like the following plug ins added to my wordpress blog

1. WP-Sticky found at [url removed, login to view]

2. WP Share - This

3, WP Sociable

Thanks - look forward to working with you.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, WordPress

Xem thêm: wp plug, ins, plug html, wordpress share, sticky, html simple blog, forward wordpress blog, blog added, simple html blog, net wordpress, simple wordpress blog

Về Bên Thuê:
( 58 nhận xét )

Mã Dự Án: #1903622