Đang Thực Hiện

153072 Site Updates

Complete 5 updates to an existing web site as previously discussed.

The agreed deadline is 48 hours.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, WordPress

Xem thêm: updates, previously discussed, site updates

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét )

Mã Dự Án: #1899254

Đã trao cho:

smartaliensl

As discussed. Thanks, Dmitry.

$200 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0