Đã hoàn thành

151493 Website to Wordpress Theme

I have an exsisting webpage (XHTML tableless layout & CSS) that I need to be made into a Wordpress Theme.

I have started this project already and got stuck.

You can view what I have done far:

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, WordPress

Xem nhiều hơn: done far, wordpress css layout, tableless wordpress theme, wordpress theme layout, webpage wordpress, wordpress theme css, wordpress xhtml css theme, website tableless, website made xhtml, webpage wordpress theme, tableless website css, tableless webpage, css webpage wordpress theme, need xhtml css theme, wordpress theme project, webpage theme wordpress, wordpress xhtml, wordpress webpage theme, xhtml css wordpress theme, theme xhtml, wordpress webpage, css tableless layout, tableless website, css wordpress theme, wordpress theme xhtml

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1897673

Được trao cho:

gen4ik

Read PMB.

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0