Đang Thực Hiện

125748 Need wordpress DBs moved

Need a few wordpress DBs moved onto a new server. Quick and easy job for someone who knows what they're doing.

Should only take you a few minutes, phpMyAdmin + Plesk + MySQL 4.1.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, WordPress

Xem thêm: phpmyadmin plesk, plesk phpmyadmin, wordpress plesk server, wordpress plesk, job phpmyadmin, plesk job, moved, phpmyadmin job, mysql plesk, plesk wordpress

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

Mã Dự Án: #1871915

Đã trao cho:

worgen

Easy.

$10 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
3.5