Đang Thực Hiện

install wordpress windows 2003 server iis 6

i need someone to install wordpress blog on my windows 2003 server running IIS. We use classic ASP. You will also need to install php. Once the wordpress is installed, I will need you to configure the RSS.

Kỹ năng: Windows Server, WordPress

Xem thêm: php on iis, server configure, install wordpress, install php, iis server, configure server, classic asp install, iis php install, windows configure, configure asp classic windows, wordpress windows install, configure iis asp classic, iis classic asp windows, iis asp classic windows, configure classic asp windows, install php iis, windows iis asp, configure iis, configure php server, classic asp installed iis, configure iis classic asp, configure iis asp, asp classic iis windows, php windows 2003 server, iis asp

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Brecksville, United States

Mã Dự Án: #1034075

4 freelancer đang chào giá trung bình $116 cho công việc này

mhanif

Lets Start.

$75 USD trong 2 ngày
(49 Đánh Giá)
5.6
dracco

see your pmb please

$40 USD trong 0 ngày
(45 Đánh Giá)
5.0
alex646515

Hello, Please Check Pm.

$100 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
4.4
YashpalSingh123

worpress/php experienced

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
xmentat

Have a nice day. Please check PM. Best regards Ivan

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0