Đã hoàn thành

Wordpress (WP) add on

Create profile add on with scroll bar. Showing different profile with multiple on site

It will be like on Imagescroller.

Purple Flower

[url removed, login to view]

skills : wordpress, PHP

Kĩ năng: WordPress

Xem nhiều hơn: www wp com, wp com, wordpress wp, purple, add skills, add on, bar wordpress, add profile, add site site, wordpress multiple site, wordpress php skills, wordpress multiple, php wordpress skills, wordpress bar, wordpress skills, wordpress add, scroll bar php, scroll bar, add php php, wordpress profile, wordpress add scroll, scroll wordpress, flower site, wordpress scroll, add swf wordpress header

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) Irvine, United States

ID dự án: #1023363

Được trao cho:

qitsol

100% client satisfaction and top wordpress team here

$100 USD trong 3 ngày
(48 Đánh Giá)
6.2