Đã hoàn thành

1403 Flash login & xml

So it's pretty simple as job. I have a flash anima that need to check login and password in xml file, and if the login and paswword exist, it need to print information of the user in field. 1 - load xml (with no cache to get last xml file) 2 - check information of form to know if user exist 3 - if ok put information in good field Please give me price for this Best regards Stephane

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, XML

Xem nhiều hơn: job in xml, file cache, flash form print, print anything, simple xml form, flash print, flash login form, load form flash, ubik74, flash xml login, xml login, xml password form, xml job, user login flash, print xml flash, price check xml, pretty flash, login check password, form login, flash login xml, flash form check, flash check load, xml form, best xml, flash load xml

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) thonon, France

ID dự án: #1752271

Được trao cho:

netprofy

Hi, let me help you with it. Thanks.

$50 USD trong 0 ngày
(220 Đánh Giá)
7.8