Đang Thực Hiện

9040 Froogle Feed from XML API

I need someone to create a tool to create froogle feeds from a companies API by STOREID. see attached. I need this done asap.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, XML

Xem thêm: api feed, feed create, feed done, asap api, froogle xml, api tool, xml api feed, froogle, create feed, xml api feeds, create xml feeds, XML API, feed asap, froogle feed, froogle api, create xml feed

Về Bên Thuê:
( 131 nhận xét ) Sacramento, United States

Mã Dự Án: #1759907