Đang Thực Hiện

119230 Need XML / webservices program

Hi,

I need a XML/webservices programmer two connect two databases. Please contact me and I'll explain in more detail.

Best Regards,

Joao

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, XML

Xem thêm: programmer xml, webservices, webservices c, program contact, xml programmer, detail xml, best xml, connect program, program xml

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) not disclosed, Portugal

Mã Dự Án: #1865399

Đã trao cho:

innovativeWork

Details are in our PMB discussion. Thank you, Roman.

$150 USD trong 7 ngày
(62 Đánh Giá)
6.2