Đã hoàn thành

129163 RSS FEED

I just need a simple Rss xml to be parsed and displayed as html

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhiệt hạch lạnh, XML

Xem thêm: html feed, rss xml, designdudesl, html xml feed, simple xml feed, xml feed html, rss html, feed html

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Bellingham, United States

Mã Dự Án: #1875331

Đã trao cho:

kabirchy

Hi,as discussed .... Thanks

$80 USD trong 2 ngày
(847 Đánh Giá)
8.2