Đang Thực Hiện

126626 DNN help

I have a site that uses dot net nuke and need to add a graphic next to the logo container.. shouldnt take long..

but need it now

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, XML

Xem thêm: net nuke, dot net add, nuke net, net nuke site, net nuke, container logo, css dnn, logo container, net nuke css, dot nuke css, dnn site, dot net nuke xml, dot nuke, xml help net, net dot nuke, dot net nuke css, dot net css

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) teaneck, United States

Mã Dự Án: #1872793

Đã trao cho:

vinodtank

[url removed, login to view] (MCSD .NET)

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0