Đang Thực Hiện

170878 Flash dynamic Slideshow

hello guys,

i m looking for a flasher who can create a slideshow like the man slideshow we see here [url removed, login to view] with a dynamic XML file where i can add the photos, the titles, the links !

Thanks

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, XML

Xem thêm: slideshow, humour, flash slideshow html, html dynamic, slideshow dynamic, man flash, xml flash html, slideshow xml html, links xml flash, html xml flash, flash xml dynamic, flash slideshow xml slideshow, flash slideshow links, flash dynamic xml file, dynamic links xml, create dynamic slideshow flash, add links xml file flash, can photos flash, flash flash slideshow xml, xml html slideshow, titles flash, html slideshow, html slideshow xml, add flash photos, xml slideshow html

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Paris, France

Mã Dự Án: #1917077

Đã trao cho:

Gjevass

see my pmb

$100 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
4.1