Đang Thực Hiện

4168 FFMPEG INSTALLATION -fix error

/root/php-4.4.4/ext/ffmpeg/ffmpeg.c: In function `zm_info_ffmpeg': /root/php-4.4.4/ext/ffmpeg/ffmpeg.c:118: error: syntax error before "FFMPEG_VERSION" make: *** [ext/ffmpeg/[url removed, login to view]] Error 1 We get this error when installing ffmpeg on Linux server with web min cpanel ---any ideas or can you install?

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, XML

Xem thêm: this error, php fix error, mysql error, linux server installation, linux installation, fix error, ffmpeg server, ffmpeg installation, fix root, linux php ffmpeg, ffmpeg php cpanel, linux server error, error installing, fix cpanel mysql, cpanel install ffmpeg, fix php syntax, fix error php, linux web server install, mysql fix function, fix linux, ffmpeg php linux, install cpanel server ffmpeg, mysql server error, fix cpanel server, install ffmpeg php

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Miami, United States

Mã Dự Án: #1755037

Đã trao cho:

sysadmin

Can be fixed now.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0