Đang Thực Hiện

326299 Get HTTP to MySQL

Create a Get HTTP request to retrieve information from a system and import the information into a MySQL database.

Please see the attachments for the API instructions and the sample database format.

Thank you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, XML

Xem nhiều hơn: get get get, import mysql, http request, mysql database import, mysql api import, mysql import xml, api xml mysql, xml api mysql, mysql xml http, api create xml mysql, import http, import mysql xml, import xml api mysql, mysql import api, xml mysql import, xml import mysql, http request format, api mysql, import xml mysql, mysql xml import

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) West Palm Beach,

ID dự án: #2072106