Đang Thực Hiện

129138 non profit web site

starting a non profit need a web site. nothing special(home, contact, programs, secure page for donations and/ or orders, goal tracker) etc...

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, SQL, Thiết kế trang web, XML

Xem thêm: web site programs, secure web site, profit, secure web page, non profit web page, net web site, xml orders, orders xml, profit site, goal tracker

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1875306