Đang Thực Hiện

SQL export to XML, XML import to SQL

Automate import xml order file at directory (i.e. C:OrderNew) to sql server, then automate export any update of the order to xml to directory (i.e. C:OrderUpdate)

Kĩ năng: .NET, Màn hình Windows, XML

Xem nhiều hơn: sql export xml, xml import sql, sql import xml, import xml sql, sql xml export, export xml sql, sql export inport xml, sql xml export import, sql exporting xml, export sql xml, exporting sql xml, sql job export xml, sql xml import, auto import xml sql, net export xml, sql export xml import, open xml import xml sql, export xml sql view, sql xml import export, exportar project sql, use sql xml import export project, import xml export sql, sql serer export xml, import export sql server xml, automating sql xml

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) San Diego, United States

ID dự án: #42731