Đang Thực Hiện

preparing a media digest

preparing a media digest for me based on RSS/XML feeds in a newsreader. all files and instructions will be posted to you privately.

Kỹ năng: XML

Xem thêm: media, media rss, digest, xml feeds, newsreader

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Berlin, Germany

Mã Dự Án: #35942