Quay về trang Dịch vụ
hình ảnh dịch vụ

Deploy a Website

Get your website or web application deployed on your hosting server and make it go online by professionals with across the domain expertise in Html/CSS, PHP, WordPress, Linux Admin, Microsoft Admin, Cisco, Network Admin, and Ecommerce etc.
 
What you get:
  • Deployment of website or web application - regardless of its building technology
  • Database setup, application server deployment and monitoring of applications
 

$50 USD

Trong vòng 2 ngày
Become a provider

Trở thành người cung cấp

Bạn có tất cả những gì cần thiết để trở thành người cung cấp dịch vụ này? Hãy đăng ký ngay và bắt đầu nhận được công việc ngay bây giờ!

$50 USD
Trong 2 ngày