Hình đại diện của Devesh009
@Devesh009
Cờ của India Ballia, India
Làm thành viên từ 21 tháng 9, 2013
1 Đề xuất

Devesh009

Trực tuyến Ngoại tuyến
With more than 8 Years of Industry Experience in .NET based Application Development, Angular based Web App Development, Mean Stack, PHP (Core PHP, CI Framework) based web application development , IONIC Based Mobile Apps Development. My Skills - Microsoft Technologies - C#, MVC 5, WEB API 2.0, .NET Core API 2.2, Solid Principle, Dependency Injection, Repository Pattern, ASP.NET, WCF etc. Web Development - HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery. Angular Based Web application development - Angular 5 /6, NPM & CLI PHP - Core PHP and CI Framework. Database Development - SQL Server 2014 / 2016 & 2017, MySQL, PostgreSQL. Mobile Apps Development - IONIC Framework. I worked on the ERP/CRM development and implementation, College ERP, Retail ERP, GPS tracking and fleet management, HRMS and payroll, Accounting system, third party API integration (Shipping API, Zoho, Quick books etc) etc. Best Regards, Devesh
$6 USD/hr
7 nhận xét
3.3
  • 57%Công việc đã Hoàn thành
  • 70%Đúng ngân sách
  • 72%Đúng hạn
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Full stack Developer

Feb 2017 - May 2018 (1 year)

1) Involved in Implementation / Development and Maintenance of CLM (Contact Lifecycle Management) using C#, ASP .NET MVC 4.0, WEB API and SQL SERVER 2012. 2) Involved in the Implementation / Development and Maintenance of Search Features of CLM using Elastic Search 2.4.4 and NEST. 3) Involved in the Upgradation for CLM (Elastic Search Upgrade 1.7.7 to 2.4.4).

.NET Developer

Feb 2015 - Jan 2017 (1 year)

1) Involved in Implementation / Development of WEB API (REST), WCF (REST) Services (MVC 4.0, Entity Framework, LINQ) for B2B - Portal and tested over Angular JS for MEAN Consumers. 2) Involve in Implementation / Development and Maintenance of B2B Warehouse Operations using C#, ASP .NET, WCF (REST) Services, SQL Server, and Java Script. 3) Involved in Implementation of WCF (REST) Services for Offline and Online Integrations, for multiple Modules .

.NET Developer

Aug 2013 - Jan 2015 (1 year)

1) Involved in design of user defined forms using Front-end technologies like Java Script, ASP .NET Ajax etc. And also preparing its Code behind file. 2) Involved in Development of Business – Tier Component (Business Objects). 3) Involved in Development of Data – Tier Component for Executing the Database SQL Query, Stored Procedure etc. 4) Involved in Development of various Database objects (Stored - Procedure and Functions).

Giáo dục

Master of Computer Application

2011 - 2014 (3 years)

Bachelor of Computer Application

2008 - 2011 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự