Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$30 USD / giờ
Cờ của INDIA
cuttack, india
$30 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 3:05 CH
Đã tham gia vào tháng 5 3, 2023
0 Khuyến nghị

Soumya Ranjan P.

@Soumya3825

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
100%
100%
$30 USD / giờ
Cờ của INDIA
cuttack, india
$30 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

|| ᴄᴇʀᴛɪғɪᴇᴅ ᴇᴛʜɪᴄᴀʟ ʜᴀᴄᴋᴇʀ || sᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ᴀɴᴀʟʏsᴛ||

★​ʟɪɴᴜx ᴇxᴘᴇʀᴛ ★ᴠᴏɪᴘ ꜱᴘᴇᴄɪᴀʟɪꜱᴛ ★ʀᴇᴄᴏɴɴᴀɪssᴀɴᴄᴇ ᴀɴᴅ ғᴏᴏᴛᴘʀɪɴᴛɪɴɢ ★sᴄᴀɴɴɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴇɴᴜᴍᴇʀᴀᴛɪᴏɴ ★sᴏᴄɪᴀʟ ᴇɴɢɪɴᴇᴇʀɪɴɢ ★ᴠᴜʟɴᴇʀᴀʙɪʟɪᴛʏ ᴀssᴇssᴍᴇɴᴛ ᴀɴᴅ ᴇxᴘʟᴏɪᴛᴀᴛɪᴏɴ ★ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴄʀᴀᴄᴋɪɴɢ ★ᴘᴇɴᴇᴛʀᴀᴛɪᴏɴ ᴛᴇsᴛɪɴɢ ᴀɴᴅ ʀᴇᴘᴏʀᴛɪɴɢ ★ᴅᴇғᴇɴsɪᴠᴇ sᴛʀᴀᴛᴇɢɪᴇs ᴀɴᴅ sᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ᴀᴡᴀʀᴇɴᴇss ★ʀɪsᴋ ᴍᴀɴᴀɢᴇᴍᴇɴᴛ ᴀɴᴅ ᴄᴏᴍᴘʟɪᴀɴᴄᴇ ★ᴅᴀᴛᴀ ᴇɴᴄʀʏᴘᴛɪᴏɴ ★ɪɴᴄɪᴅᴇɴᴛ ʀᴇsᴘᴏɴsᴇ ᴘʟᴀɴ ★sᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ᴀᴡᴀʀᴇɴᴇss ᴛʀᴀɪɴɪɴɢ ★ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ sᴇɢᴍᴇɴᴛᴀᴛɪᴏɴ ★ᴀᴄᴄᴇss ᴄᴏɴᴛʀᴏʟ Throughout my career, I have honed my ethical hacking skills, enabling me to identify vulnerabilities and develop proactive security measures. My proficiency in vulnerability assessment equips me with the ability to conduct comprehensive scans and tests, identifying potential weaknesses in computer systems, networks, and applications. Moreover, my expertise in risk assessment and management allows me to evaluate security risks, analyze their potential impact, and develop tailored mitigation strategies. I understand the importance of proactively identifying and addressing security risks to safeguard critical assets and maintain the integrity of systems. With a strong understanding of security tools and technologies, I am adept at utilizing cutting-edge tools for network scanning, vulnerability scanning, penetration testing, and log analysis. These tools enable me to effectively assess security vulnerabilities and recommend appropriate countermeasures, ensuring robust protection against potential threats. In the event of a security incident, my skills in incident response allow me to respond swiftly and efficiently. I can investigate incidents, contain their impact, and implement remediation measures to prevent future occurrences. By remaining composed under pressure and adhering to established incident response procedures, I ensure a prompt and effective resolution. Furthermore, I possess a solid foundation in developing and implementing security policies and procedures. I understand the importance of establishing comprehensive security frameworks that align with industry best practices. By promoting secure coding practices and ensuring adherence to established policies, I contribute to a secure operational environment and mitigate risks. My knowledge of networking protocols, architecture, and system administration enables me to assess network security, configure secure systems, and detect and mitigate network-based attacks. This expertise ensures that systems and networks are resilient against potential threats, safeguarding critical infrastructure and data. In addition to my technical skills, I am an effective communicator. I can convey complex technical concepts to both technical and non-technical stakeholders, ensuring clear understanding and fostering collaboration. I am adept at preparing detailed reports that outline security findings, risks, and actionable recommendations, facilitating informed decision-making and proactive risk mitigation.

Liên hệ Soumya Ranjan P. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Soumya Ranjan P. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.