Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của SRI LANKA
narammala, sri lanka
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 12:12 CH
Đã tham gia vào tháng 11 22, 2023
0 Khuyến nghị

Sahan S.

@Su16logos

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$10 USD / giờ
Cờ của SRI LANKA
narammala, sri lanka
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Versatile Logo Designer with 4+ Years of Expertise

Welcome to the world of Su16, your dedicated Sri Lankan logo designer with a proven track record spanning 6 years and over 6000 local projects! ? Why choose Su16 for your logo design needs? ? Expertise: With half a decade of hands-on experience, I bring a wealth of creative insight to the table. Your vision is in capable hands. ? Team Collaboration: Currently leading a dynamic team of 12 professionals, your project benefits from the collective genius of a passionate group dedicated to turning ideas into captivating logos. ⏱️ Efficiency is Key: At Su16 Designs, we believe in delivering quality swiftly. Each logo, accompanied by four additional variations, is crafted with precision in less than 2 hours. Your brand doesn't just get a logo; it gets a selection to choose from! ? Unlimited Revisions: Your satisfaction is our priority. Experience the freedom of unlimited revisions, ensuring your logo is perfected to reflect your unique brand identity. ? Why Choose Us? In a world saturated with options, Su16 Designs stands out. We go beyond the ordinary, offering not just a logo but a collaborative experience that brings your vision to life. Our commitment to excellence is unwavering, and we invite you to explore the journey of creating a logo that truly resonates with your audience. ? Join Us on Freelancer.com: Ready to elevate your brand? Let's collaborate on Freelancer.com, where innovation meets expertise. Experience the difference of having a seasoned professional and a dedicated team working to bring your logo aspirations to reality. ✨ Su16 Designs - Where Your Vision Becomes Vibrant Reality! ✨

Liên hệ Sahan S. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11504407
11504405
11497531
11504407
11504405
11497531

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Graphic Design Intern

XYZ Design Studio
thg 8 2022 - Hiện tại
Gained hands-on experience in the early stages of my career, working on various design projects and honing my skills in Adobe Creative Suite. Assisted in the development of marketing collateral, further expanding my understanding of the broader design and branding landscape.

Lead Logo Designe

Creative Ventures (Current Position)
thg 2 2019 - thg 5 2021 (2 năm, 3 tháng)
Spearheading a dynamic team of designers, I oversee the end-to-end process of logo creation, ensuring each design aligns with clients' brand objectives. Collaborate with clients to understand their vision, providing expert guidance and delivering unique logo concepts that resonate with their target audience.

Brand Identity Specialist

Design Dynamics Agency (2 years)
thg 4 2020 - thg 1 2021 (9 tháng, 2 ngày)
Contributed to the agency's portfolio by creating visually compelling and cohesive brand identities for a diverse range of clients across industries. Collaborated with cross-functional teams, including marketing and strategy, to ensure the visual representation aligned with the overall brand positioning.

Học vấn

Bachelor of Fine Arts in Graphic Design

Sri Lanka 2019 - 2022
(3 năm)

Advanced Diploma in Digital Arts

Sri Lanka 2020 - 2021
(1 năm)

Bằng cấp

Strategic Branding Expertise

Sambaragamu university
2018
Proven ability to understand and interpret clients' brand visions, translating them into cohesive and strategic visual identities that resonate with target audiences.

Expert Logo Design Proficiency

sri yayawrdhanapura university
2019
Demonstrated mastery in creating visually appealing and impactful logos, with a portfolio showcasing over 5000 successful projects.

Liên hệ Sahan S. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.