Hình đại diện của AlexJava
@AlexJava
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 05 năm 2006
0 Đề xuất

AlexJava

Trực tuyến Ngoại tuyến
COMMON INFORMATION Skills: professional J2EE/J2SE development, Microsoft programming Education: - Moscow Institute of Physics and Technology - Computing Center of Russian Academy of Sciences (P.H.D.) Seniority: 8 years of Java and Microsoft development CERTIFICATION Sun Certified Programmer for the Java Platform, Standard Edition 5.0 Sun Certified Business Component Developer for the Java Platform, Enterprise Edition 5 Sun Certified Web Component Developer for the Java Platform, Enterprise Edition 5 Sun Certified Developer for Java Web Services JAVA TECHNOLOGIES Operation systems: Windows 2000/XP/2003, Linux Databases: MS SQL Server 2000/2005, Oracle Database 9i/10i, MS Access, MySQL, PostgreeSQL, Java-databases (Derby, H2, HSQL), XML-databases (Apache Xindice) J2SE technologies: J2SE 5.0, JDBC, Java Security (JCE, JSSE, JAAS), GoF patterns J2EE technologies: EJB 3.0, JNDI, JTA, JMS, JSP/Servlets/JSTL/JSF, Core J2EE patterns SOA technologies: Web-services (WSDL/SOAP/UDDI, WS-Security, WS-I Basic Profile 1.0, JAX-RPC, SAAJ, JAXB, JAXR, JAXP/TrAX), RMI Business-process execution technologies: BPMN/BPEL, JBI Web technologies: Java Applets, Apache-projects (Tomcat, Struts, Cocoon), HTML, JavaScript, CSS, Internet-protocols(HTTP, SMTP, SSL), AJAX XML technologies: XML (DOM/SAX, XML Schema/DTD, XML Encryption/XML Signature, XSLT/XPath), Semantic Web (RDF/RDFS, OWL) ORM technologies: Hibernate, Castor GUI: AWT/SWING, Eclipse SWT/JFace/GEF, JGraph Application servers: JBoss Seam/AS Enterprise Service Bus: Apache ServiceMix, Sun Open ESB Development IDE: Eclipse IDE MICROSOFT TECHNOLOGIES GUI: Object Pascal (Delphi) Web technologies: ASP (JScript, VBScript), server-side COM-components (C++), ISAPI-filters (C++) Databases access: ODBC, OLEDB, ADO Development IDE: MS Visual Studio, Delphi
$30 USD/Giờ
1 Nhận xét
5.8
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của onelys Remote control $2800.00 USD

  “Excellent job on a complicated project.”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự