Hình đại diện của appleeeee
@appleeeee
Cờ của Canada Moosomin, Canada
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 05 năm 2017
0 Đề xuất

appleeeee

Trực tuyến Ngoại tuyến
OBJECTIVE Obtain a job in a reputable mobile application company that can identify my knowledge. I am a key guy that has the ability to work alone, or help a team when the need arises. EXPERIENCE - Clever Kids. Pictures (SEP - OKT 2016) - Serve Seattle (JAN - JUNE 2016) - SmileMessageApp (APR - MAY 2017) - VapeClub (MAY - JULY 2017) - MoosominHistory (FEB – APR 2018) SKILLS - Java SE (Multithreading, Collections etc.) - Android SDK (Activity, Fragment, Services etc.) - HTML, XML - VC: Git - IDE: IntelliJ IDEA, Android Studio - OS: Windows, Linux - Database: MySQL, Realm - Testing: JUnit, Robolectric, Mockito, PowerMockito, Espresso - Architecture: MVP - Retrofit 2, Dagger 2, Moxy, Firebase, Parse Api, Google Api, Picasso, ButterKnife, Fabric,
$4 USD/hr
2 nhận xét
1.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Moosomin History

Feb 2018

Work with history app for Moosomin city. Implemented Unit/UI tests.

VapeClub

May 2017 - Jul 2017 (2 months)

Make application for Kyiv Vape store. Work with Parse SDK. Continue using MVP architecture and DI.

SuperSmile App

May 2017 - Jun 2017 (1 month)

Work with functionality to supplement the communication application. Creating the most convenient functional. Team work.

ServeSeatle

Jan 2017 - Jul 2017 (6 months)

Create from scratch social student project for USA. Team work. Work with REST API. Started working with MVP architecture and DI.

Clever Kids. Pictures

Sep 2016 - Oct 2016 (1 month)

Create from scratch simple game for kids. Worked with memory leaks.

Giáo dục

Advanced Java/Android Developer

2016 - 2017 (1 year)

Android Software Engineer

2016 - 2017 (1 year)

Bằng Cấp

Java/Android Advanced Level Engineer (2017)

SoftGroup

Fundamentals of the Java Programming and Android Framework.

Android Software Developer (2017)

Geekhub IT Academy

Advanced Java/Android Developer

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự