Hình đại diện của AshwinSen
@AshwinSen
Cờ của India Trivandrum, India
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 09 năm 2005
0 Đề xuất

AshwinSen

Trực tuyến Ngoại tuyến
Technical Expertise Languages--Java, Ruby on Rails, Phusion, PHP, XAMPP, Scala, C, C++, QML, QT, Python, ABAP Java J2EE --J2SE 1.7, RMI, Generics, Swing, JavaFX, JSP, Servlet, EJB , JMS ,Webservices, JAX-WS, JAX-RS, SOAP, REST, SOA Application Server--Apache, Tomcat 5.0, Jetty, JBoss 5, GlassFish, Websphere, IBM Weblogic Database-- SAP Hana, Oracle9i(PL/SQL), MySQL, MSSQL(TQL) , MongoDB (NoSQL), Postgress Tools-- Ant, Maven, Hudson, Jira, SVN, CVS, GIT, Unix, Linux, Solaris Frameworks--Struts, Spring, Play, Tapestry, JSF, Castor, Struts1.2, Struts2.1, Hibernate 3.0, IBatis, JSTL, Spring Core, Spring MVC, Spring AOP, JSON, Drools, Java Rule Engine, JGoddies,Cq5, AEM, J2EE Patterns, Emule, JBoss Fuse, DOM4J, SAX, JAXB Web Development--HTML5 , CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS, Ajax, OpenCMS, XML, XSD, XSLT Methodologies--TDD, FDD, BDD, XP, Pair Programming, Waterfall, Prototyping, AGILE Testing--JUnit ,Selenium, Cucumber, JMeter
$30 USD/hr
48 nhận xét
5.7
 • 48%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 68%Đúng hạn
 • 23%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của Roberto G. Project 976386 has been deleted $75.00 USD

  “He change the price after offer a price.”

 • hình của gtnolimit Project 4387423 has been deleted $825.00 USD

  “the project is way pass due and incomplete and the developer dragging the time.”

 • hình của arpitshah29 Custom Project Nov 23 2011 19:11:19 $70.00 USD

  “good job! need to work on keeping his promises though...but got work done on time....Thanks!!”

 • hình của excos Project 1313392 has been deleted $51.00 USD

  “The deadline is over and unfortunately I still have not received any answer from this freelancer! This is really dissapointing.”

 • hình của kashjohal htmlslideshow $200.00 USD

  “Guys is total disaster. started project in early december - due date 12/15. recieved nothing till yesterday January 23. and nothing works. have to restart with someone else - cost me a lot of delay and wasted 200 dollars already paid!! do not use this freelancer.”

 • hình của demiurge01 Java Project 3 $250.00 USD

  “It was such a disappointment working with this freelancer. Two weeks wasted and not a single update received. If you can not work on a project, atleast be honest before taking it and wasting other employer's time. Do not waste your time or money on him, its really sad. NEVER RECOMMEND HIM.”

Bằng Cấp

Adobe Experience Manager 6.0 (2014)

Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform (2009)

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự