Ảnh đại diện của aurora84
@aurora84
Cờ của India Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 09 năm 2007
0 Đề xuất

aurora84

Trực tuyến Ngoại tuyến
S o f t w a r e E n g i n e e r /.../ D e s i g n C o n s u l t a n t.. G r a p h i c s .&. A n i m a t i o n ª Flash CS3 (Actionscript 2,3) ª Photoshop CS3 ª 3D Studio Max ª Illustrator CS3 ª Corel Draw ª Motion Builder (beginner level) ª Mudbox (beginner level) W e b T e c h n o l o g i e s ª HTML ª CSS ª ASP ª PHP ª javascript T e c h n i c a l S k i l l s e t ª C/C++ programming ª Action Script ª MS Visual Studio (VC++ Game Programming) ª Java Technologies ª Autocad
$20 USD/giờ
1 đánh giá
3.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự