Ảnh đại diện của axonsoftware
@axonsoftware
Member since Ngày 24 tháng 05 năm 2007
0 Đề xuất

axonsoftware

Trực tuyến Ngoại tuyến
Java: - GUI with Swing and AWT - JDBC, Hibernate - network programming - distributed programming(RMI, JNDI, RPC, SOAP) - multithreading and advanced synchronization - development for 2jme platform: networking, Bluetooth etc - development for Android platform Perl: - GUI with GTK, Qt and Tk - database development with DBI and related modules - network programming - text processing - web development with CGI, mod_perl and Catalyst framework - multithreading and advanced synchronization C: - application level and system development for Linux - GUI with GTK and Qt - network programming - multithreading and advanced synchronization - device drivers development for Linux Additional languages: - Tcl/Tk - small support form development - Lua - as embedded language inside C applications - JavaScript - as embedded language inside our applications, Ajax Databases: - PostgreSQL(installation, development, configuration: failover, backup, replications etc) - Oracle(installation, development configuration: failover, backup, replications etc) - Informix(installation, development) - MySQL(installation, development) - Cache(installation, development) Development tools: Netbeans, Komodo Edit, vi Addition: - design and development of distributed systems with Spread, RabbitMQ, Memcached - experience with configuration of following services: Apache, Postfix, OpenVPN, Subversion, Trac, QuickFIX, Tomcat, Memcached - protocols: FIX protocol(4.0, 4.2, 4.4), FAST, XML/XSLT, SOAP, Clickatel SMS API(http, smtp, ftp), SMPP
1 đánh giá
4.4
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự