Ảnh đại diện của eaglespk
@eaglespk
Cờ của Pakistan Faisalabad, Pakistan
Member since Ngày 24 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

eaglespk

Trực tuyến Ngoại tuyến
Below mentioned are expertise of "Eagles" *******GENERAL******* -Data Entery & Data Processing of All Kinds -Expert in Microsoft Word/Word Processing/Formating -Full Command on Microsoft Excel/Spread Sheets -Conversion of PDF to Excel Spread Sheet -Conversion of PDF to Word File -Attractive Typing speed using Text & Numeric -60WPM Typing Speed in English -50WPM Typing Speed In Urdu(Local) -Web based searching using google and other search engines -Speedy copy paste work -Fast CAPTCHA Typing -Internet Searching cum Data Entery -Professional in Accountancy & Finance -Comment Posting-You Tube *******SOFTWARE DEVELOPMENT******* -Oracle 10g -Oracle 10gXE -Oracle 9i -Oracle Developer 6i By using these versions we Develop & Provide Client Need Based Software regarding:- -Accounting System including General Ledgers -Financial Management System -Costing Management System -Inventory Management System -Human Resources Management System -Display Center System -Amendment in already developed software systems(if source code is provided) We can provide any software according to requirement of our client within reasonable time and affordable cost.
$2 USD/giờ
1 đánh giá
1.2
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Data Entery Wrok

Jul 2011 - Jul 2011 (1 month)

9 Year of Woring Experience of Work in Local Market of Pakistan. Work Done for USA Institutional Data base , as Freelancer

Giáo dục

MBA

2006 - 2008 (2 years)

B.Com.

2003 - 2005 (2 years)

F.Sc.

1999 - 2001 (2 years)

Matriculation

1997 - 1999 (2 years)

Chứng chỉ

Divisions Obtained (2008)

Education

Scored First Division throughout Educational Career(Matriculation to Masters)

Các xuất bản

N/A

N/A

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự