Ảnh đại diện của freelancernewtec
@freelancernewtec
Cờ của India Noida, India
Member since Ngày 04 tháng 12 năm 2015
0 Đề xuất

Senior Software Developer

Trực tuyến Ngoại tuyến
Overall 14 years experience in the field of Software development ✅ Skills • C# • HTML/ HTML5 • CSS • SOLID Design Principles • MVC • RESTFul API • Micro services • MS AZURE • Azure Service Fabric • Azure Service Bus • Relational Database:- MS SQL, SQL AZURE, MYSQL • Non Relational Database:- MongoDb, Azure Table Storage, Azure DocumentDb • Entity Framework: Databse First/Code First • Message Queues:- RabbitMQ, Azure storage Queue • VSS, SVN, TFS, GitHub, Bitbucket • JIRA/Confluence • Agile software Development and scrum • TeamCity and Octopus (CI/CD) • Unit Testing: - NUnit and xUnit Fluent Assertions • Behavioural Testing: - Specflow • Sprints and Kanban • DDD:- Domain driven design • CQRS:- Command Query Responsibility Segregation • RoboMongo • Moq • Serilog Logging • Elastic Search Kibana • RabbitMQ • MassTransit • Autofac • TopShelf • AutoMapper • QUARTZNet Services
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
 • N/ACác công việc hoàn thành
 • N/AĐúng ngân sách
 • N/AĐúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  80%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự