Hình đại diện của geekofjava
@geekofjava
Cờ của India Rajkot, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

geekofjava

Trực tuyến Ngoại tuyến
Key J2EE features implemented by us. • N-tier architecture • Framework – Struts, Spring • Java Server Pages (JSP) 1.1 /Servlets 2.3 • J2EE Design Pattern – using MVC architecture design • Java Database Connectivity (JDBC) 2.0, EJB • Hibernate 3.0 and HQL for faster database access and transaction management. • Java Transaction Service and API (JTS, JTA) 1.0 • Java Naming and Directory Interface (JNDI) 1.2 • Java Mail 1.1 • Calendar API used to create the Calendar module of the application. • Jasper Reports used to create reporting engine of the application. Expertise J2EE Expertise Development Platform Java,J2EE Frame Work Struts 1.2/2.0, Spring 2.0/2.5 Presentation Layer JSP,HTML,JSF,JSTL, JQuery Database MySql 4.x/5.x, Oracle 8i,10g, SQL server, Sybase, PostgreSQL Middle Tier Hibernate 3.0, JDBC, EJB Controller Struts, Spring, Servlets Validation(Client Side) Java Script, Ajax , Struts validations. Web Server Tomcat 5.x, Jboss – Application Server IDE Eclipse 3.1/3.3,WebRatio 5.0 Web Service Apache axis 1.3/2.0, XML-RPC, WSDL Tools Ant, xDoclet, iReport0.4.1 Google Analytics, adMob Analytics, Google Adword, YouTube API, Document Viewer Integration, Display Tag Libraries. We have extensive experience on developing E-Commerce B2B Portals, customized Enterprise Applications using J2EE Specification.
$20 USD/Giờ
1 Nhận xét
2.0
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của kpi HTML and Javascript Course Material $100.00 USD

  “The geekofjava was the only bidder who properly went through project description. He took slightly more time than promised but also delivered more than the promised. I highly recommend him to GAF employers.”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự