Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của INDIA
delhi, india
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 12:20 CH
Đã tham gia vào tháng 7 17, 2023
0 Khuyến nghị

Kavya K.

@hdigital108

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$10 USD / giờ
Cờ của INDIA
delhi, india
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

WordPress || Shopify || Digital Marketing

Hi, I'm Kavya Kapoor, a results-driven digital marketer with expertise in WordPress development, Shopify store management, SEO strategies, and social media marketing. With 5 years of experience in the industry, I have successfully helped businesses of all sizes achieve their online goals. Here's how my skills can benefit your project: WordPress Development: - Proficient in building and customizing WordPress websites, ensuring a seamless user experience and eye-catching design. - Skilled in theme installation, plugin configuration, and website optimization for improved performance and functionality. - Experience in developing responsive and mobile-friendly websites that adapt to various screen sizes. Shopify Store Management: - Experienced in setting up and managing Shopify stores, from store setup to product uploads, inventory management, and order processing. - Knowledgeable in integrating payment gateways, optimizing product pages for conversions, and implementing effective e-commerce strategies. - Ability to customize Shopify themes and design engaging storefronts that align with your brand identity. SEO Strategies: - Expert in implementing on-page and off-page SEO techniques to improve website visibility and rankings on search engines. - Proficient in conducting keyword research, optimizing meta tags, improving site speed, and enhancing overall website structure for higher organic traffic. - Skilled in analyzing SEO data and using insights to optimize content, drive conversions, and boost search engine rankings. Social Media Marketing: - Well-versed in developing and executing social media marketing campaigns across various platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. - Ability to create engaging and shareable content, manage social media accounts, and monitor analytics to track performance and drive results. - Experience in running paid social media ads to target specific audiences and increase brand awareness, reach, and conversions. As a freelancer, I prioritize clear communication, prompt project delivery, and client satisfaction. I believe in building long-term relationships with my clients and helping them achieve their business objectives through effective digital marketing strategies. Let's discuss your project goals and how my skills can contribute to your success. Contact me today to get started!

Liên hệ Kavya K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Kavya K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.