Hình đại diện của igordpmi5
@igordpmi5
Làm thành viên từ 17 tháng 2, 2004
0 Đề xuất

igordpmi5

Trực tuyến Ngoại tuyến
IHAR SUKACHOU RESUME Personal Surname: Sukachou Name: Ihar Date of birth: Sep 24, 1972 Marital status: Married GENERAL QUALIFICATIONS Four years using C/C++ and Borland C++ Builder with VCL. Four years using C# and .NET 1.1-3.5 Five years extensive experience with Pascal and Borland Delphi with VCL. Experienced with OLE, ActiveX, COM/DCOM, ODBC, ADO,[login to view URL], ASP.NET,XML, MathML, SVG, XSL/XSLT,SOAP. VBScript,JScript. Deep knowledge of .NET Framework., VCL, OWL Experience in graphical applications development using Windows API, GDI (Graphics Device Interface) and GDI+ functions. Three years experience with RDBMS (Oracle, MS SQL Server, 4Dimension). Extensive experience with SQL (Transact-SQL, PL-SQL). Deep knowledge of ODBC, BDE(Borland Database Engine), ADO(Microsoft ActiveX Data Objects),[login to view URL] Education 1995-1996: [login to view URL] in Economical cybernetics, Belorussian State University, Minsk, Belarus 1993-1996: [login to view URL] in Computer Systems and Computers Network, State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus 1991-1993: Aviation University of Riga, Riga, Latvia 1989-1990: Technical University, . Riga, Latvia 1979-1989: 55th High School, Riga, Latvia. TECHNICAL SUMMARY HARDWARE: PC's NETWORKS AND PROTOCOLS: TCP/IP,SMTP,POP3,FTP,HTTP SOFTWARE: OS: Windows NT/2000/XP/98/95,MS-DOS(3.3-6.22) PROGRAMMING LANGUAGES: Borland Pascal, Borland Delphi (2.0-7.0), C/C++, Borland C++ Builder, C#, Visual Basic, Java, HTML, Assembler for IBM PC DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS: Oracle, MS SQL Server, 4D Client, 4D Server, DBase, PL-SQL, Transact SQL, ISQL, 4Dimension Others: COM/DCOM, Active X, ODBC, ADO, [login to view URL], OLE,XML, WinAPI, GDI Rational Rose,XML,SOAP PROFESSIONAL EXPERIENCE 05.00 - present SAM-Solutions Ltd. Platonov str. 39, Minsk,Belarus Senior Software Developer Development business oriented software RDBMS: Oracle, MS SQL Server Programming languages: .NET;C#;SQL;Delphi Operating systems: Windows NT/2000/XP ==================================================================================================== 8.99 - 05.00 Semantica Ltd. Ostroshitskaya str. 10, Minsk.,Belarus (2.2000-5.2000 Usecom Software AG, Germany) Software Developer Development business oriented software based on internet technologies (FTP client; E-mail client; E-mail server) Complex import/export from/to 4D data format RDBMS: 4D Client;4D Server Programming languages: 4th Dimension; Operating systems: Windows 98/NT ====================================================================================================== 5.98 - 7.99: Peleng Ltd. Makaenok str. 23, Minsk. Software Developer. Development database software for securities researches Development software for processing of the video Programming languages: C++Builder 4.0; Delphi 4.0;SQL;ActiveX;COM based technologies Operating systems: Windows 3.11/95/98/2000/NT ======================================================================================================= 9.96 - 4.98: Special design bureau "Belmicrosystems" Kazinets str. 1 , Minsk Software Developer. Development software for debugging of built-in microcode software of microcomputer system. Programming languages: Borland C++ 5.0; Borland Pascal 7.0;Delphi 3.0;Assembler IBM PC Operating systems: MS-DOS 3.30-6.22;Windows 3.11/95/NT
$12 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự