Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$5 USD / giờ
Cờ của IRAQ
gcqr+2cv sulaymaniyah 35°32'15.4"n 45°26'27.8"e, iraq
$5 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 1:51 SA
Đã tham gia vào tháng 11 11, 2022
0 Khuyến nghị

Lawand B.

@lawandbarbarosa

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$5 USD / giờ
Cờ của IRAQ
gcqr+2cv sulaymaniyah 35°32'15.4"n 45°26'27.8"e, iraq
$5 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

full-stack developer || ui,ux designer

Elevate Your Digital Vision I'm not just a developer; I'm a visionary craftsman in the world of development and UI design. My Expertise: Front-end Marvel: HTML, CSS, and JavaScript are my tools for shaping captivating web experiences. React.js, React Native,,next js and TypeScript are my superpowers for crafting interactive, user-focused solutions. Toolbox Mastery: Tailwind CSS, Redux, Firebase, [login to view URL],git,gitHub, and Bootstrap are my instruments, orchestrating seamless and responsive interfaces. Backend : I conjure robust backends with Node.js and Express.js, empowering your applications with stability and speed. Machine Learning ML :Python, sklearn,numpy, pandas Database Sorcery: I harness of MongoDB and MySQL to store and retrieve data with precision. Design Alchemy: With Figma, Adobe XD, Photoshop, and Illustrator as my canvases, I transform ideas into captivating visuals and pixel-perfect interfaces. Why entrust your digital dreams to me? ✅ Passion Ignited: My work isn't just a job; it's an all-consuming passion for crafting digital excellence. ✅Expertise Perfected: Armed with a diverse skill set , I navigate the ever-evolving landscape of web and app development with finesse. ✅ Creativity Unleashed: I don't just design; I infuse creativity into every pixel, ensuring your projects leave a lasting impact. ✅ Reliability Anchored: Deadlines are sacred, and delivering top-tier quality is my unwavering commitment. ✅ Collaboration Empowered: Your vision is my guiding star. I thrive on open communication and seamless collaboration. Together, let's embark on a journey where your concepts take flight. Whether you're launching a startup, polishing an existing gem, or reimagining your brand, I'm here to transform your ideas into digital masterpieces. i have nealy 1 years of exprience in developemnt and over 1 year of ui design exprience Are you ready to elevate your digital presence Reach out, and let's turn your vision into reality! ?? #Freelancer #UI #Development #Creativity #Innovation

Liên hệ Lawand B. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Học vấn

diploma - web department

Iraq 2018 - 2023
(5 năm)

Bằng cấp

web design

institue
2023
i have a diploma certification in web-design department

Liên hệ Lawand B. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.