Profile image of masumss
@masumss
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 08 năm 2008
0 Đề xuất

masumss

Online Offline
Since 2008, I have been developing wide range of Web / Desktop / Mobile application in various technologies like HMTL, DHTML, Javascript, JQuery, AJAX, Backbone js, Angular Js, CSS, Bootstrap, Sencha Ext Js 4, GWT, ASP NET MVC, C# .Net, NHibernate, Entity Framework, QT/C++, JavaFx, Swift, Python, PHP(Yii Framework), OpenLayer, API development / integration and MSSQL, MySQL, BigTable. I have worked on websites for startup companies and fully functional businesses. My core competency lies in complete end-end product development and management. I am also seeking opportunities for research and development works. I also build Windows/Mac OSX/Linux desktop application and Android/iPhone/ Windows Mobile application and .Net class library from the ground up for business. I also have experience in the following areas: OOP, ORM, SOA, n-Tire, Highly configurable application, Neural Network, and software design pattern.
$35 USD/Giờ
các đánh giá về 3
2.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Architect

Jul 2011

Responsibilities: 1. R&D 2. Team Lead 3. Product Design 4. Application Architecture Design 5. Class Library Design Completed Projects: 1. Enterprise Resource Planner (ERP) -Working 2. SMS Sending Web Portal ( MVC4, C#, MSSQL,SinalR 2.0, JQuery, Windows Service) 3. Udvash File Management System ( MVC4, C#, MSSQL, FileStream, JQuery) 4. Digital Warranty System using Mobile SMS ( MVC4, C#, MSSQL, FileStream, JQuery) 5. Share Price Board v5.0 MSA+ Edition( C#, SharpPcap)

Software Research Engineer

Jun 2011 - Aug 2013 (2 years)

Responsibilities: 1. R&D 2. Team Lead 3. Desktop Application Development 4. Web Application Development 5. Class Library Development 6. Mobile Application Development Completed Projects: 1. Vehicle Tracking System with Fleet Management () (PHP Yii, Ext Js 4, OpenLayer) 2. Share Price Board ( C#, SharpPcap) 3. SMS & Meeting Management Software ( C#, , NHibernate) 4. Club Billing Software (C#, , NHibernate)

Software Development Engineer

Aug 2010 - Jun 2011 (10 months)

Responsibilities: 1. Desktop Application Development 2. Web Application Development 3. Mobile Application Development Completed Projects: 1. Quick Limit (Limit Setter for Share Trading Software) (C#) 2. Online Order Synchronizer (, C#) 3. Trade Inventory ( C#, , NHibernate)

Software Development Engineer

Aug 2008 - Aug 2010 (2 years)

Responsibilities: 1. Desktop Application Development 2. Web Application Development Completed Projects: 1. Bangla Blog Engine ( , , NHibernate) 2. DICOM Library Conversion (VC++.Net, C#) 3. Source code version controlling System (, , NHibernate) 4. Remote Login System Web Part Only ( Google App Engine Java) 5. Article Writting Website( , , NHibernate)

Giáo dục

Bachelor of Computer Science and Engineering

2004 - 2008 (4 years)

Bằng Cấp

ACM ICPC (2007)

uva.acm.org

Các xuất bản

Web application development with Yii 2

I am one of the technical reviewer of this book.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự