Hình đại diện của mkom
@mkom
Làm thành viên từ 3 tháng 2, 2004
0 Đề xuất

mkom

Trực tuyến Ngoại tuyến
## BIO 2000-now programmer/designer/Software Architect C#, VB 6, MS SQL Server 2000/2005, COM+, XML/XSL, UML, OOAD, Rational Rose, Windows DNA, ASP, JavaScript, BizTalk 2000/2004/2006 6 months project Oracle PL/SQL, ASP, JavaScript, XML 11 months project Windows DNA, VB 6, COM+, ASP, BizTalk 2000, MSMQ, UML /Rational Rose/, Rational Unified Process, Rational Suite 2000 1997-2000 programmer/designer Delphi, VB 6, VBA, DHTML, MS SQL Server 7.0, MCP achievement 1998-now website architect Delphi (2,4), Win-CGI, BDE, ASP, MS SQL Server 7.0, MS Access ## Area of Expertise Microsoft Certified Solution Developer - C# Microsoft Certified Technology Specialist - BizTalk 2004 Programming languages: C#, VB6, Delphi (versions 2, 4), VBA (MS Outlook 2000, MS Access 97/2000), VBScript Technologies & standards: .Net, SQL, BizTalk, HTML, ADO, COM+, ActiveX, ASP, XML&XSL, Client/Server architecture, Three Tier Modeling, Windows DNA, BizTalk 2000/2004/2006, MSMQ, Object Oriented Analysis and Design, UML, Rational Unified Process Databases: MS SQL Server 7.0/2000/2005, MS Access 200/2003
10 nhận xét
5.2
  • 92%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự