Hình đại diện của persoy
@persoy
Cờ của Turkey Istanbul, Turkey
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

persoy

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been developing projects using java on J2EE platforms since 2003. I have experienced web development using struts framework, JSP, javascript, css on J2EE platforms and portal application using swing on various e-goverment projects. The web projects was SonyStyle Europe web page development in Sony Eurosia IDC(SonyStyle B2C and Sony B2B web developments ) The information about the e-goverment projects were in below: TPO- Turkish Patent Institute Information System, UYAP- National Justice Network System, YSK - National Election System, AVIS- Azerbaijan Ministry of Taxes Information System I have wide experienced on analysing, designing, developing and testing stage of the projects. I have experinced on following systems and tools : On Yaz Information System Netbeans 6.0 , GlassFish 2.0 Oracle 9ias, Oracle 10g application server, java, swing,PL/SQL , java stored procedure, eclipse 3.2, On SonyStyle Europe Web page development : SAP NWDI IDE, SAP Crm 3.0/5.0, Struts framework, Sapmmc application server, Wiki project management tools, JSP, javascript, css ad J2EE platfoms On AVIS (Azerbaijan Taxes Information System ) : Eclipe 3.0 IDE, JBoss 4.0 application server, JDBC, swing , java and J2EE platforms On UYAP (National Justice Network System) IBM WSAD 5.0.1 IDE, WAS application server, swing applications IBM portals, Oracle 9.i db system, Style Report Reporting tool java on J2EE platforms On YSK (Natioanal Election System) IBM WSAD 5.0.1 IDE, WAS application server, swing applications IBM portals, Oracle 9.i db system,Jasper Report reporting tool, Visio, java on J2EE platforms On TPO (Turkish Patent Institute Network System ) JDeveloper,Oracle 9ias server, Oracle 9i dbms, JDBC, swing , java and J2EE platforms I also experienced on using tomcat 4.0 server system and MySQL 4.1 database system, struts 1.1, hibernate , spring , JSP, javascript and css on my personel studying. Yours Sincerity Perihan ERSOY
$30 USD/hr
2 nhận xét
2.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự