Ảnh đại diện của prasrasu
@prasrasu
Cờ của India Ghaziabad, India
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 04 năm 2006
0 Đề xuất

prasrasu

Trực tuyến Ngoại tuyến
Areas Of Expertise: Smartcard Standards/Tools: * Java Card Specification V2.2.2, GlobalPlatform V2.2, and PC/SC V2.01.5. * ZeitControl's Basic language, Basic Cards, and .Net library. * RSA, AES, ECC, DES, and Triple DES Algorithms. * ISO 7816, ISO 14443 A/B, EMV 2000, SCOSTA, and EC No. 1360/2002. * JCOP Contact/Contactless cards, JCOP SDK. * Java, .Net, Basic, and Mifare Cards such as JCOP 20/31, Samsung S3CC9P9, ZC3.7, ZC3.9, Mifare 1K/4K/Ultralight/Desfire, Gemplus MPCOS, Topaz, FeliCa, and HID iCLASS cards. Technologies/Tools/Languages: * C/C++, JAVA, ZC Basic, Eclipse *. Net Framework 1.0/2.0/3.0/3.5/4.0, C#, VB.Net, Visual C++, Visual Studio 2003/2005/2008/2010. * SilverLight 2.0, Windows Mobile 6.0, VB 6.0, MS Office Automation. * Google Android, TWAIN, Yahoo API, Google API. * OOD, Design Pattern, Visio, Smart Client, SOA. OS: Windows 7/Vista/2003/2000/XP/NT/98, and Linux. Database: SQL Server, Oracle, My SQL, MS Access. Internet Technologies: PHP, ASP.NET, ASP, Web Service, Remoting, SOAP, WSDL, XML, AJAX, HTML, DHTML, JavaScript, VBScript, CSS. Graphic Design: Photoshop, PageMaker, CorelDraw, etc. Misc.: Glade, Star Office, MS Office, VBA for Office, Fontographer 3.5, Weft, Chilisoft, SCORM, Knowledge Works (LMS). Resume: We are providing smart card based solution for travel, tourism, transport, healthcare, entertainment, retail, etc. industries. We have expertise in Smartcard (Java & .Net, ZC Basic), digital Tachograph, PC/SC, APDU, GlobalPlatform, Openplatform, openSC, Cryptography, Hashing, Signing, PKI, ISO 7618/14443, RFID, and TWAIN. Our motive is providing real business results to our customers
$40 USD/giờ
16 đánh giá
5.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự