Ảnh đại diện của RajshreeDugar
@RajshreeDugar
Cờ của India Kolkata, India
Member since Ngày 14 tháng 10 năm 2007
0 Đề xuất

RajshreeDugar

Trực tuyến Ngoại tuyến
Software Development Expertise:- C++ ( Including STL, Boost), Visual C++ (MFC, Win32 API), Microsoft Windows (Including system programming), Microsoft .NET and related technologies including C/C++, C#, VB.NET,ASP.NET, CrystalReports etc. Template (traits) based C++ programming, with extensive use of STL. Object Oriented Analysis / Design ( OOA/OOD). Network and distributed applications development. Multi-process, Multi-Threaded synchronized software systems, Inter Process Communication(IPC), custom Graphical User Interface (GUI), COM, ActiveX controls, XML, Appropriate use of design patterns where applicable. Database Development ODBC, ADO, OLEDB, JDBC, Internet Applications Microsoft Information Server (IIS) TCP/IP Sockets Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook), Office Automation Databases:- MySQL, MS SQL server (Standard SQL DDL and DML), Oracle, MS Access GUI Tools /Frameworks:- Microsoft Visual Studio ( 5.0, 6.0, .NET 2003, 2005) MFC(Microsoft Foundation Classes) Windows API Help authoring tools:- Forehelp, MS HTML Help
4 đánh giá
3.4
  • 80%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự