Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$100 USD / giờ
Cờ của INDIA
lucknow, india
$100 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 2:38 CH
Đã tham gia vào tháng 8 20, 2021
0 Khuyến nghị

Raj S.

@rajsingh8002

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$100 USD / giờ
Cờ của INDIA
lucknow, india
$100 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

I am excel worker

As a dedicated Excel specialist with a passion for data and a keen eye for detail, I bring a wealth of expertise to the table. With a proven track record of delivering high-quality solutions to clients across various industries, I am committed to helping businesses harness the full potential of Microsoft Excel for their data management and analysis needs. Key Skills and Expertise: Data Analysis: I excel in data analysis, utilizing Excel's powerful functions and formulas to extract meaningful insights from raw data. Whether it's financial modeling, trend analysis, or data visualization, I can transform complex datasets into actionable information. Advanced Formulas: I am proficient in creating complex Excel formulas and functions, including VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX-MATCH, and array formulas. These tools enable me to efficiently manipulate and process data for accurate reporting. Pivot Tables: Pivot tables are a powerful tool for summarizing and visualizing data. I have extensive experience in creating and customizing pivot tables to help clients gain a deeper understanding of their data. Data Cleaning: I have a meticulous approach to data cleaning and validation. I can identify and rectify errors, duplicates, and inconsistencies within datasets, ensuring data accuracy and reliability. Automation: I can streamline repetitive tasks by creating macros and automated workflows in Excel, saving clients time and reducing the risk of human error. Custom Dashboards: I design custom Excel dashboards that provide at-a-glance insights into key performance metrics. These visually appealing dashboards empower decision-makers with real-time information. Data Visualization: I have experience in using Excel's charting tools to create compelling data visualizations, making it easier for clients to interpret complex information and make informed decisions. Collaboration: I am proficient in collaborating with teams by sharing and managing Excel files on cloud-based platforms like Microsoft 365 or Google Workspace. Why Choose Me: Client-Centric Approach: I prioritize understanding my clients' unique needs and objectives. This allows me to tailor my Excel solutions to meet specific business requirements

Liên hệ Raj S. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Raj S. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.