Hình đại diện của subhashnair
@subhashnair
Làm thành viên từ 4 tháng 3, 2004
0 Đề xuất

subhashnair

Trực tuyến Ngoại tuyến
## BIO **-** Engineering graduate in Electronics & Comm. and hold an MBA **-** About 18 years of experience in the IT industry with strong focus on Data Architecture and Data Management **-** Strong Analytical skills **-** Experience in High Volume databases (in the order of TerraBytes - both in OLTP and OLAP environments) **-** Extensive experience as Enterprise Data Architect, ETL design(Extraction, Transformation, Loading) and Data Mining) **-** Expertise in Data Modeling **-** Experience in Market Research, Manufacturing, Software Product, Education and Securities industry **-** Worked extensively on client engagements **-** Worked in all phases of SDLC and various technologies ## Area of Expertise <font face= "times new roman, times, serif"><u>***Operating Systems:***</u> IBM AIX, Sun Solaris, UNIX. Windows 2000, Windows 95/NT, MS-DOS, MVS, OS/2</font> <font face= "times new roman, times, serif"><u>***Languages:***</u> UNIX Shell scripts, C, C++, SQL*Plus, SQL*Loader, PL/SQL, Pro*C, Java, Perl, ASP, PHP</font> <u>***GUI Tools:***</u> Visual Basic 5.0/6.0, Visual C++ 6.0, Developer 2000, SQL*Forms, VB.NET, SQL*ReportWriter <font face= "times new roman, times, serif"><u>***Databases:***</u> Netezza, Oracle, SQL Server 2005/2000, MS-SQL Server 6.x, ORACLE 7.x/ 8i, RedBrick 5.0/ 6.1, Informix, DB2, FoxPro, Clipper, MS-Access</font> <u>***Data Modeling and Process Modeling Tools:***</u> PowerDesigner, ERWin, System Architect, ER Studio, BPWin <u>***ETL Tools:***</u> Ab Initio, DataStage, Data Integrator <u>***Other Tools:***</u> MS-Office
7 nhận xét
4.4
  • 70%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự